Student Team


Abhinav Verma
Akansha Srivastava
Akash Mishra
Aviral Kumar Mishra
Ayushi Shukla
Garima Verma
Mohd Saad Ansari
Neelam Kumari Yadav
Pankaj Kumar Bind
Prateek Sharma
Rahul Kumar Mishra
Santosh Kumar Singh
Supriya Yadav
Vinay Singh Chandel
Vineet Tripathi
Anand Durga Singh
Om Shankar